§ 1.Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: Polityka) określa zasady ochrony danych osobowych Klientów (ilekroć w Polityce jest mowa o Kliencie rozumie się przez to również osoby niezarejestrowane w Sklepie internetowym, ale korzystające z Newsletter'a lub formularza kontaktowego) będących osobami fizycznymi (dalej: Dane) korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.tetenal.com.pl, których Dane są przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, oraz rodzaj wykorzystywanych przez Administratora plików cookies, sposób i cel ich przetwarzania.
 2. Polityka stanowi załącznik do Regulaminu i jego integralną część i wszelkie terminy w niej użyte, mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.

§ 2.Dane osobowe

 1. Administratorem Danych jest Neximago Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-203, ul. Roździeńskiego 188b, NIP: 6760077750, REGON: 350026824, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000142458, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 złotych, tel.: 32 3559110, e-mail: kontakt(at)neximago.com, faks: 32 3559113, dalej: Sprzedający.
 2. Sprzedający oświadcza, że Dane Klienta są przetwarzane zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,) dalej: RODO, oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty, przepisami wykonawczymi oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego (w szczególności rejestracja Konta, wysłanie Formularza Zamówień) lub z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie jest równoznaczne ze świadomością Klienta, że jego Dane mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
 4. Przetwarzane przez Sprzedającego Dane mogą obejmować: imiona i nazwiska, firmę, numer identyfikacyjny (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz inne dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta.
 5. Odbiorcami Danych mogą być: pracownicy Sprzedającego, podmioty współpracujące ze Sprzedającym w ramach świadczonych przez niego usług, w szczególności w zakresie sprzedaży Towarów, świadczenia usług drogą elektroniczną, zarządzania Sklepem internetowym, jak również w zakresie marketingu i reklamy, obsługi prawnej, windykacyjnej, podatkowej, finansowej, księgowej lub archiwizacyjnej Sprzedającego, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, co Sprzedający, przeciwnicy procesowi (w tym wszelkiego rodzaju uczestnicy postępowań z udziałem) Klienta i ich pełnomocnicy, sądy, organy administracji rządowej i samorządowej, organy postępowania przygotowawczego, organy egzekucyjne i inne organy ochrony prawnej, biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności, podmioty uczestniczące w dokonywanych z udziałem Sprzedającego procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, podmioty prowadzące działalność w zakresie niszczenia, przechowywania dokumentacji albo archiwum państwowe.
 6. Sprzedający nie przekazuje Danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 7. Dane są przechowywane:
 8. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sprzedającego dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Danych.
 9. Klient ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych, gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego, w tym wobec profilowania na tej podstawie. Sprzedającemu nie wolno już przetwarzać tych Danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sprzedającego.
 10. Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Sprzedającego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 11. W przypadku przetwarzania Danych przez Sprzedającego na podstawie zgody Klienta, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 12. Klient korzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 8-11 niniejszego paragrafu w szczególności poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres kontakt(at)neximago.com stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta, telefonicznie pod numerem 32 3559110, faksem pod numerem 32 3559113 lub osobiście w siedzibie Sprzedającego.
 13. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Poza przypadkami, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, podanie Danych Sprzedającemu przez Klienta jest dobrowolne, przy czym odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia Umowy, rejestracji Konta, świadczenia usług Newsletter’a lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta. W przypadku żądania usunięcia Danych przez Klienta, świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności wykonanie Umowy nie dochodzi do skutku, zaś w stosunku do niewykonanej Umowy zawartej następuje skutek, jak w przypadku odstąpienia od umowy (tak jakby od początku nie była zawarta, a strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem to, co już świadczyły; w takim wypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z lub w celu zawarcia lub wykonania Umowy).
 15. Źródłem Danych są informacje pozyskane bezpośrednio od Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności w ramach Konta i Formularza Zamówień, jak również informacje uzyskane od osób trzecich:
 16. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 17. Klient, poprzez odhaczenie „okienka” o treści „TAK” w zakładce Newsletter na Koncie lub poprzez odhaczenie odpowiedniej zgody w zakładce „Kontakt z nami”, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; Klient ma prawo odwołania przedmiotowej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane w szczególności poprzez wybór „okienka” o treści „NIE” w zakładce Newsletter na Koncie, a w przypadku formularza kontaktowego poprzez wysłanie stosowanego żądania z podaniem imienia i nazwiska pocztą elektroniczną na adres kontakt(at)neximago.com.

§ 3.Pliki typu cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Podczas wizyty Klienta w Sklepie internetowym automatycznie zbierane są następujące dane Klienta:
  a. adres IP,
  b. data i czas wizyty na stronie,
  c. adres strony, z której Klient został przekierowany na stronę Sklepu internetowego.
 3. Sprzedający jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Sprzedający wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  a. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
  b. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Klientów, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Sklepu internetowego do panujących trendów; statystyki stosuje się też do oceny popularności strony,
  c. możliwości logowania do serwisu,
  d. utrzymania logowania Klienta na każdej kolejnej stronie serwisu,
  e. zapamiętywanie ustawień filtrów katalogu produktów,
  f. zapamiętywanie ilości produktów na stronie katalogu produktów,
  g. zapamiętywanie produktów do porównania.
 5. Sklep internetowy stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu ich usunięcia przez Klienta lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Klient może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 7. Sprzedający informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Sklepu internetowego.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta Sklep internetowy mogą być udostępnione partnerom oraz współpracującym ze Sprzedawcą reklamodawcom.

Plik w wersji PDF do pobrania w sekcji: Pliki do pobrania »»

Data publikacji: 25.05.2018